En ja tak-ordning er ikke lovlig i Danmark

En dansk Ja tak-ordning for tryksager vil have karakter af et forbud. Et sådant forbud strider mod flere love og regler og er derfor ikke reelt muligt at indføre. Ordningen vil samtidig være overflødig.

EU-retten tillader ikke en ja tak-ordning for tryksager

En Ja tak-ordning for tryksager strider mod flere regler i EU-retten, herunder EU’s grundlæggende rettigheder, inkl. ytrings- og informationsfrihed, og Traktatens regler om varer og tjenesteydelsers fri bevægelighed, inkl. direktivet om urimelig handelspraksis.

Ordningen opfylder heller ikke miljøgarantien (Traktatens art. 114), hvor EU’s medlemslande under stramme betingelser kan indføre særregler på miljøområdet. Effekten på miljø og klima er endnu ikke nærmere undersøgt og vurderes til at være tvivlsom.

tryksager er vigtige for virksomheders ret til at markedsføre sig

En Ja tak-ordning indskrænker danske og udenlandske virksomheders mulighed for at oplyse danske forbrugere om deres varer og tjenester. Samtidig bliver det sværere for nye virksomheder at komme ind på markedet. En Ja tak-ordning vil derfor være et alvorligt brud på den kommercielle ytringsfrihed.

Amsterdam
– et særtilfælde

Fortalerne for en Ja tak-ordning henviser til den hollandske by, hvor man har indført en Ja tak-ordning i 2021. Den sammenligning er ikke mulig af flere grunde:

  • EU er ikke blevet hørt i sagen
    Amsterdam har indført en Ja tak-ordning udenom EU-retten. Den hollandske Højesteret har alene forholdt sig til hollandsk lovgivning, og EU er ikke blevet hørt i sagen. Den hollandske grafiske organisation har indgivet en klage til Europa-Kommissionen.
  • Amsterdam har et særligt affaldsproblem
    Byen har store udfordringer med at indsamle affald og papir til genbrug. Vi har IKKE de samme problemer i Danmark.